GC12K40 - Hranicní dub
 N49°54.069 E014°27.879
  aguci
 17,44 km  S 174
 R  25  20
 21.3.2009
 Pod parezem ve zlebu asi 35 m od dubu

Hranicní dub-asi nejstarší strom Jílovska byl zasazen nekdy po roce 1627,kdy Pavel Michna z Vacínova skoupil v kraji drobné pozemkové državy a položil základ velkého Brežanského arcibiskupského panství.Na zlatonosné strouze Hodave dub urcoval hranici jílovských a arcibiskupských pozemku.V roce 1690 je zmínen v protokolech horního mistra Josefa Bittnera.dnes stojí v nároží jílovského a petrovského katastru.V mládí byl dub svedkem pobelohorské rekatolizace,velkého moru a kutání v nedaleké štole Božího požehnání.v dospelosti byl svedkem opatrných tereziánských a radikálních josefínských reforem,snad v napoleonské dobe prišel o horní cást koruny,opet rozkošatelý prožil zrušení poddanství roku 1848,následne cesko-nemecké i liberálne konzervativní spory a jako velebný kmet prožil vznik Masarykovy republiky.Ve zdraví prežil oba deviantní –ismy dvacátého století.
Jeho žaludy slouží už témer 380 let za potravu zveri,v case nejvetší nouze asi i lidem.jeho potomky v mnoha generacích asi nikdo nespocítá.Okolní habrina vyrostla a zastínila stárnoucímu dubu výhled na životodárné slunce.težká lesní technika na ceste u jeho paty mu asi také príliš neprospela.kdo by chtel dub navštívit,muže použít znacenou odbocku z turistické okružní trasy Jílovské vyhlídky,vyznacené jílovským Okrašlovacím spolkem.plán trasy je v Jílovém u kostela na námestí.
Tak letos asi 380-ti letému dubu chceme dát dárek k jeho témer kulatinám.Jen na jedné z jeho trí vetví jsou ješte nejaké olistené vetvicky a jen težko lze predvídat jestli i ty na jare znovu vyrazí.schnoucí torzo dubu však stále pusobí zvláštní krásou a velebností.
Prosím dávejte do kešky pouze pejsky.At spolu s dubem chrání tuto hranici.

Bordering oak, probably the oldest tree in our region. He was planted after 1627, when Pavel Michna z Vacínova bought here some small plots. These plots made the basement of great archiepiscopal domination. The oak, situated by the gold creek Hodava, showed the border of 2 domination- archiepiscopal and Jílové town. In 1690 he was mentioned in acts of mine master Josef Bittner. Nowadays the oak stays on the border of Jílové and Petrov land register. During his very long life he was a witness of many historical events. In his youth he saw the recatholicization after the battle on White mountain, great epidemic of plague and mining in near mine of God blessing. Then he looked after careful reforms of Marie Terezie and the more radical ones by Josef II. Maybe in Napoleon ages he lost the top part of his treetop. Again fully grown he lived through the abolish of serfdom in 1848, afterwards Czech–German arguments as well as conservative-liberal rows. As a grand whitebeard he greeted the birth of Czechoslovakia in 1918 and its president T. G. Masaryk. Still healthy he survived both 2
-isms of 20. century. His acorns have feed animals (sometimes even people) for almost 400 years. He also has so many descendants that no one can count them. Unfortunately around trees are higher and higher and the oak has lack of sunshine. The big timber production with heavy mechanization doesn’t help oak very much. Anyone, who would like to visit this ancient and majesty tree, can use showed detour from the route Jílovské vyhlídky (made by Jílové decorating association). The plan of the route is on Masaryk square in Jílové (further information in Jílové regional museum).
So this year we’d like to give a present to this great tree, which is about 380 years old (he has nearly a jubilee). It’ s sad that the only one branch has green leaves and it’s hard to say whether the oak survive. We have to hope. Despite this situation this oak is still one of the greatest tree in our country which I have ever seen. Please get to the cache ONLY dogs so that they can gourd the border with oak.

Tato cache je zarazena do serie Vyznamne stromy Cache je umístena nedaleko hranicního dubu, který se nachází na okružní trase Jílovské vyhlídky.