GC1A0X0 - Vcelní Hrádek
 N49°52.566 E014°29.467
  aguci
 20,47 km  S 170
 R  20  15
 21.3.2009
 U zidky za stromem

Vcelní Hrádek stojí na ostrohu nad soutokem Chotounského potoka se Sázavou na katastru obce Jílové. Už v dobe predhusitské zde stával dvur s tvrzí, zvanou Hrádek. Listina, která uvádí Hrádek k r. 1045, kdy prý sloužil k ochrane „jílovcu“, kterí v okolí dobývali zlato, je padelkem z konce 18. století. První historická zpráva je až z r. 1402, kdy byla tvrz nazývána Nussberk. Tehdy Jan Šimonuv z pražského rodu Štuku prodal Hrádek s poli, vinicemi a ostatním príslušenstvím Jakubu Srbovi z Budyšína, spížníku krále Václava IV. Za husitské revoluce Hrádek zpustl; v 15. století se vždy uvádí jen les nebo dvur Hrádek. V té dobe se stal trvalou soucástí majetku patrícího k Markvartovskému domu v Jílovém, pozdeji zvanému „dum Mince“. Ve 30. a 40. letech 15. století byl Hrádek a Markvartovský dum s príslušenstvím v držení Markvartu z Hrádku a pak jej vlastnil Václav Valecovský. Od r. 1458 byl majetkem nobilitovaného pražského meštana a pozdejšího královského podkomorího Samuela Velvara, pozdeji zvaného Samuel z hrádku a Valecova. R. 1484 prodal Samuel z Hrádku Hrádek a Markvartovský dum Václavu Holcovi z Kvetnice. Pocátkem 16. století jej vlastnil nejvyšší mincmistr Vilém Kostka z Postupic. V 16. století strídal tento majetek casto držitele z rad meštanu i drobných šlechticu. R. 1590 jej držel známý alchymista Eduard Kelley, jemuž byl r. 1591 konfiskován. Koncem 16. století jej koupil Kryštof Želinský ze Sebuzína. Tehdy byla tvrz už zpustlá. Behem tricetileté války zpustl také dvur, obnovil jej až r. 1695 jílovský primas Ignác Schönpflug, který jej však brzy prodal pražskému meštanu Václavu Nigrínovi. Behem 18. století se majitelé Hrádku strídali v rychlém sledu, až r. 1789 koupil statek krajský hejtman Karel Josef z Bienenberku, který záhy postavil nedaleko zrícenin staré tvrze nový zámek, nazývaný od té doby podle jména stavebníka Vcelní Hrádek. Bienenberk shromáždil na Hrádku mnoho starožitností, zejména památky na sv. Prokopa. Kapli sv. Prokopa v rizalitu jižního prucelí dnes již na míste dávné tvrze Nussberk nehledejte. Po mnoha letech postupného chátrání se v roce 1990 zrítil a dnes na jeho míste rostou v léte obtížne prostupné kroviny. Od r. 1947 byl Vcelní Hrádek majetkem mesta Jílové. Napravo od Vcelního hrádku z pohledu od cesty stojí „stará“ dulní vež. Za touto veží stojí po Hranicním dubu další jílovský památný strom. Je to jírovec madál a je vyznacen i na mape. Hrob poslední hrabenky z Bienenberku je v kostelní zdi na jílovském hrbitove.

Nedaleko od kešky se nachází vyhlídka „U dvou krížu“ - na souradnicích N 49.52.801 a E 014.29.348. Na míste jednoho z krížu kdysi stála socha Jana Nepomuckého. Tato vyhlídka je i s kríži zrestaurována Okrašlovacím spolkem Jílové u Prahy. U vyhlídky je umístena lavicka i s popisem horizontu.

Vcelní hrádek is situated at high point above the conflux of Sázava and Chotounský creek and it belongs to the cadastral territory of the town Jílové. During the Hussite wars here already was a mansion with a small fort. The document, which alluded to the fort from 1045 AD, was falsification from the end of 18. century. So the first historic mention is from the 1402 when the fort was named Nussberg. Those days Jan Šimonuv from Prague House of Štuku sold the fort with surrounding lands to Jakub Srba z Budyšína, servant of the king Wenceslas the fourth. During the Hussite revolution the fort was devastated and in the 15th century only the mansion with lands was noticed. In this age it became a part of the estate of Markvart's house in Jílové, later known as house of Coin (now the regional museum is here). In the thirties and fourties of the 15th century Markvart House owned house of Coin and the mansion with lands. Than Václav Valecovský had this estate and since 1458 rich Prague burgess Samuel Velvar was a new owner, he was also the king chamberlain. In 1484 estate was sold again, now to Václav Holec from Kvetnice. In the beginning of the 16th century a coin master Vilém Kostka from Postupice possessed the estate. During the 16th century owners were changed a lot and at the end of the century Edward Kelley, famous alchemist, got it. But his fortune was confiscated quite soon in 1591. Kryštof Želínský from Sebuzín bought it at the end of the 16th century. The fort was devastated and during The Thirty Year War the whole estate was desolated. It was renovated by rich and powerful Jílové's citizen Ignác Schönpflug in 1695. But he sold it soon again to Prague burgess Václav Nigrín. During 18th there were many owners and in the end Karel Josef z Bienenberku, country representative, bought the mansion in 1789. Soon he got built new manor near ruins of the old fort. This new manor had name after him, German word Bienen means bee or apian in English. Bienenberk collected many antiquities and art works especially sights connected with Saint Prokop, one of patrons of the Czech Republic. Chapel of this saint, which was in the southern frontage, you cannot see, because it crashed in 1990 and you find here only some weed trees. Since 1947 the manor is owned by the town of Jílové. There is an old mining tower, situated on the right side when you are coming from the hill use a path. There is also a monumental tree, horse chestnut, near this tower (it's also showed on a map). A tomb of the last countess from Bienenberk is on the Jílové's cemetery by the church wall.

„View by two crosses“
View by two crosses is situated near path to Vcelní hrádek. A statue of Jan Nepomucký, Czech saint, stood instead of one cross. Now the view is repaired by citizen society from Jílové. The bench is installed here and also a board with description of view.


Cache se nachází v blízkosti turistické znacky a okružní stezky Jílovské vyhlídky.